Klasowe rozgrywki w minipiłkę nożną – organizacja zawodów

Scenariusz lekcji, II etap edukacyjny, wychowanie fizyczne

Wymagania szczegółowe:

5. Sport

5.2 Uczeń uczestniczy w sportowych rozgrywkach klasowych w roli zawodnika, stosując zasady „czystej gry”: szacunku dla rywala, respektowania przepisów gry, podporządkowania się decyzjom sędziego, podziękowania za wspólną grę

Adresat:

Uczniowie klasy VI

Czas trwania:

45 minut

Cele szczegółowe w zakresie wiadomości

Uczeń:

Cele szczegółowe w zakresie umiejętności

Uczeń:

Cele szczegółowe w zakresie postaw

Uczeń:

Metody nauczania

zadaniowa ścisła, zabawowa klasyczna

Formy i miejsce zajęć

Formy: frontalna, grupowa, indywidualna

Miejsce ćwiczeń: Sala gimnastyczna lub inne miejsce przygotowane do prowadzenia zajęć
z wychowania fizycznego.

Przybory i przyrządy

Piłka halowa – 3 sztuki, piłka gąbkowa – 2 sztuki, znacznik (szarfa) – 3 kolory w liczbie po 1/3x liczba uczniów, słupek – 12 sztuk, stoper – 1 sztuka, rzutnik, laptop.

Zasoby multimedialne

 1. Prezentacja multimedialna: „Minipiłka nożna - charakterystyka”
 2. Prezentacja multimedialna: „Klasowe rozgrywki w minipiłkę nożną”

Materiały pomocnicze

 1. tab. 1. Protokół z rozgrywek klasowych
 2. tab. 2. Król strzelców

Opis przebiegu lekcji

Tok

Opis przebiegu zajęć

Uwagi organizacyjno – metodyczne

Część wstępna 13 – 15 minut

1. Czynności organizacyjne

 • Przygotowanie sprzętu sportowego.
 • Zbiórka uczniów.
 • Sprawdzenie obecności i przygotowania do zajęć.
 • Podanie tematu lekcji.
 • Prezentacja i omówienie materiałów multimedialnych poświęconych uczestnictwu w sportowych rozgrywkach klasowych w roli zawodnika, stosując zasady „czystej gry”: szacunku dla rywala, respektowania przepisów gry, podporządkowania się decyzjom sędziego, podziękowania za wspólną grę.

Ustawienie w szeregu.

Zasoby multimedialne. Uczniowie w rozsypce, w dowolnej pozycji siedzącej.

2. Rozgrzewka

Zabawa – „Berek kopany piłką gąbkową”

Jeden z uczniów zostaje berkiem. Otrzymuje piłkę gąbkową i musi kopiąc piłkę, trafić w osobę uciekającą. Piłka nie musi bezpośrednio trafić ucznia, może odbić się od podłogi lub ściany. Dotknięcie piłki w jakąkolwiek część ciała, powoduje zmianę berka.

Zabawę rozpoczynamy jedną piłką. W celu uatrakcyjnienia zabawy dobieramy drugiego berka.

Część główna 25 – 30 minut

Zabawa – „Twierdza

Uczniowie podzieleni na trzy zespoły, stają na obwodzie koła. W środku każdego koła stoją obok siebie cztery słupki jako „twierdza”. Nauczyciel wyznacza po jednym „obrońcy twierdzy”. Może on bronić twierdzy rękami i nogami, łapiąc, wybijając, kopiąc piłkę tak, aby nie dopuścić do trafienia „twierdzy”. Osoby stojące na obwodzie koła, kopią piłkę tak, by trafić w „twierdzę”. Osoba, która trafi piłką w „twierdzę”, zamienia się rolą z obrońcą.

Podział na 3 zespoły.

Mecz minipiłki nożnej

Dwa zespoły grają ze sobą, a trzeci zespół w tym czasie jest organizatorem meczu. Członkowie zespołu pełnią funkcje: sędziów boiskowych, stolikowych oraz mierzących czas.

Mecz trwa 8 minut. Zawody rozgrywane są systemem „każdy z każdym”.

Skład zespołów określa nauczyciel.

Uczniowie po zakończeniu każdego meczu dziękują sobie za grę, a po zakończonych rozgrywkach wyłaniają zwycięzcę turnieju oraz króla strzelców.

Część końcowa 8 – 10 minut

1. Ćwiczenia kompensacyjno-korekcyjne
o charakterze uspokajającym

 • Uczniowie leżą przodem na obwodzie koła. Toczą do siebie piłkę halową. Po przekazaniu piłki uczniowie przyjmują pozycję skorygowaną – ręce w „skrzydełka”, głowa w przedłużeniu tułowia.
 • Każdy zespół po zakończeniu ćwiczenia wymyśla hasło/okrzyk na pożegnanie.

Podział na trzy grupy (trzy koła).

2. Czynności organizacyjne

 • Uporządkowanie miejsca ćwiczeń.
 • Zbiórka i podsumowanie zajęć.
 • Zachęcenie uczniów do samodzielnego wykonywania poznanych podczas lekcji ćwiczeń.
 • Pożegnanie.
 • Odniesienie sprzętu sportowego do magazynu.

Nauczyciel w podsumowaniu akcentuje konieczność przestrzegania zasad „czystej gry”. Przypomina, że każdy miał okazję być zawodnikiem i sędzią. Prosi o refleksje związane z pełnieniem tych funkcji.

Wzory materiałów pomocniczych

Tab. 1. Protokół z rozgrywek klasowych rozegranych w dniu …………………………… w klasie……..

ZESPÓŁ I

………………….

ZESPÓŁ II

………………….

ZESPÓŁ III

………………….

PUNKTY

MIEJSCE

ZESPÓŁ I

xxx

ZESPÓŁ II

xxx

ZESPÓŁ III

xxx

Tab. 2. Król strzelców:

Imię i nazwisko ucznia

LICZBA STRZELONYCH BRAMEK

MECZ I

LICZBA STRZELONYCH BRAMEK

MECZ II

SUMA STRZELONYCH

BRAMEK

MIEJSCE

Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris – portal wiedzy dla nauczycieli” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.