Scenariusz lekcji "Wyporność"

Fizyka, III etap edukacyjny

Temat : Wyporność

Treści kształcenia

Fizyka, 3.9: uczeń wyjaśnia pływanie ciał na podstawie prawa Archimedesa. Informatyka, 6.1: uczeń wykorzystuje programy komputerowe, w tym edukacyjne, wspomagające i wzbogacające naukę różnych przedmiotów.

Cele zoperacjonalizowane

Uczeń zna warunki umożliwiające pływanie ciał na podstawie prawa Archimedesa.
wie, co to jest siła wyporu, od czego zależy siła wyporu.
wie, jakie siły działają na ciało zanurzone w cieczy.
zna treść prawa Archimedesa.
zna praktyczne wykorzystanie prawa Archimedesa.

Nabywane umiejętności

Uczeń potrafi doświadczalnie wyznaczyć siłę wyporu.
umie zbadać od czego zależy siła wyporu.
umie obliczyć wartość siły wyporu.
nabywa umiejętności samodzielnej pracy, obserwacji zjawisk fizycznych, stawiania pytań i poszukiwania odpowiedzi na nie.
potrafi zainstalować program użytkowy i znaleźć instrukcje dotyczące jego obsługi.

Kompetencje kluczowe

Etapy lekcji

  • Wstęp
  • Przebieg zajęć
  • Podsumowanie lekcji
  • Środki dydaktyczne

    Metody nauczania

    Formy pracy