Scenariusz lekcji "Pojęcie przewodników oraz izolatorów ciepła"

Fizyka, III etap edukacyjny

Temat : Pojęcie przewodników oraz izolatorów ciepła

Treści kształcenia

Fizyka, 2.8: [Uczeń] wyjaśnia przepływ ciepła w zjawisku przewodnictwa cieplnego oraz rolę izolacji cieplnej; Fizyka, 2.7: [Uczeń] wyjaśnia związek między energią kinetyczną cząsteczek i temperaturą; Fizyka, 2.6: [Uczeń] analizuje jakościowo zmiany energii wewnętrznej spowodowane wykonaniem pracy i przepływem ciepła; Informatyka, 6.1: [Uczeń] wykorzystuje programy komputerowe, w tym edukacyjne, wspomagające i wzbogacające naukę różnych przedmiotów.

Cele zoperacjonalizowane

Cel ogólny: Ogólne poznanie mechanizmu przewodnictwa cieplnego.

Uczeń wie na czym polega zjawisko przewodnictwa cieplnego ciał stałych cieczy i gazów
wie na czym polega przewodnictwo cieplne ciał stałych

Nabywane umiejętności

Uczeń potrafi zaprojektować i przeprowadzić doświadczenie pokazujące zjawisko przewodnictwa cieplnego ciał stałych
potrafi dostrzec związek pomiędzy przewodnictwem cieplnym a rodzajem substancji
potrafi podać przykłady przewodnictwa cieplnego oraz podać rodzaje oraz przykłady praktycznego stosowania przewodników i izolatorów
potrafi współpracować i komunikować się w grupie, nabywa umiejętności samodzielnej pracy, obserwacji zjawisk fizycznych, stawiania pytań i poszukiwania odpowiedzi na nie
  potrafi zainstalować program użytkowy i znaleźć instrukcje dotyczące jego obsługi

Kompetencje kluczowe

Etapy lekcji

  1. Wstęp
  2. Przebieg zajęć
  3. Podsumowanie

Środki dydaktyczne

Metody nauczania

Formy pracy

ZAŁąCZNIKI DO SCENARIUSZA

ZAŁąCZNIK NR 3 – KARTA PRACY

 

Grupa Nr:

 

Rodzaj ogrzewanego materiału

 

(wpisz nazwę materiału, z którego wykonany jest pręt: mosiądz, aluminium, szkło, drewno)

 

Czas ogrzewania

 

(wpisz liczbę minut)

 

Ilość pinezek, jaka odpadła w czasie ogrzewania pręta

 

(wpisz liczbę)

 

Szacunkowa prędkość przekazywania energii cieplnej przez pręt.

 

(niezaobserwowana, powolna, średnia, szybka)

 

Badany pręt jest:

- Przewodnikiem ciepła*

- Izolatorem ciepła*

(* wpisz właściwe)