Scenariusz lekcji "Gęstość"

Fizyka, III etap edukacyjny

Temat : Gęstość.

Treści kształcenia

Fizyka,3,3: uczeń posługuje się pojęciem gęstości; Informatyka, 6, 1: uczeń wykorzystuje programy komputerowe, w tym edukacyjne, wspomagające i wzbogacające naukę różnych przedmiotów;

Cele zoperacjonalizowane

Uczeń wie, że stosunek masy do objętości jest stały i charakterystyczny dla danej substancji w danej temperaturze niezależnie od kształtu ciała;
zna wzór na gęstość, który ma postać: ρ = m / V, i wie, że jednostką gęstości w układzie SI jest kg / m3.

Nabywane umiejętności

Uczeń potrafi wyznaczyć gęstość dowolnej substancji;
potrafi posługiwać się tablicami fizycznymi;
potrafi posługiwać się wzorem i jednostką gęstości w celu obliczenia prostych zadań;
potrafi zainstalować program użytkowy i znaleźć instrukcje dotyczące jego obsługi.

Kompetencje kluczowe

Etapy lekcji

  • Wstęp
  • Na poprzedniej lekcji nauczyciel zadaje uczniom utrwalenie wiadomości z budowy wewnętrznej ciał stałych, cieczy i gazów. Uczniowie mają zadane powtórzenia wyznaczania objętości ciał stałych o regularnych i nieregularnym kształcie.
  • Przebieg zajęć
  • Środki dydaktyczne

    Metody nauczania

    Formy pracy