Scenariusz lekcji "Tajemnice natężenia prądu są nam znane"

Fizyka, III etap edukacyjny

Temat : Tajemnice natężenia prądu są nam znane.

Treści kształcenia

Fizyka, 4.7: uczeń posługuje się pojęciem natężenia prądu elektrycznego. Informatyka, 6.1: uczeń wykorzystuje programy komputerowe, w tym edukacyjne, wspomagające i wzbogacające naukę różnych przedmiotów.

Cele zoperacjonalizowane

Uczeń rozumie istotę natężenia prądu oraz zależności natężenia prądu od ilości przepływających ładunków w czasie.
zna budowę atomu oraz rodzaje ładunków elektrycznych.
opisuje przepływ prądu w przewodnikach jako ruch elektronów swobodnych.
wie, jakie wielkości związane są z przepływem prądu elektrycznego.
wie, jakie przyrządy pomiarowe, symbole, jednostki, wzory i zależności związane są z wielkościami opisującymi prąd elektryczny.

Nabywane umiejętności

Uczeń umie wyciągnąć wnioski z obserwacji.
projektuje prosty arkusz kalkulacyjny.
wprowadza dane do arkusza kalkulacyjnego.
formatuje zawartość komórek arkusza.
wykonuje proste wykresy za pomocą arkusza kalkulacyjnego.
drukuje wykonany przez siebie arkusz.
zapisuje pliki w wyznaczonym miejscu.
nabywa umiejętności samodzielnej pracy, obserwacji zjawisk fizycznych, stawiania pytań i poszukiwania odpowiedzi na nie.
potrafi zainstalować program użytkowy i znaleźć instrukcje dotyczące jego obsługi.

Kompetencje kluczowe

Etapy lekcji

 • Etap wstępny
 • Etap realizacji
 • Etap końcowy
 • Środki dydaktyczne

  Metody nauczania

  Formy pracy

  Załącznik nr 3 – Karta pracy

  Czas t [s]

  Natężenie prądu I [A]

  0

  0,10

  1

  0,10

  2

  0,10

  3

  0,10

  4

  0,10

  5

  0,10

  6

  0,10

  7

  0,10

  Uwagi:
  - dane należy sformatować w arkuszu kalkulacyjnym jako Kategoria: liczby
  - liczby należy globalnie sformatować do 2 miejsc po przecinku