Scenariusz lekcji "Europa Południowa"

Geografia, III etap edukacyjny

Temat : Europa Południowa

Treści kształcenia

Wymagania szczegółowe Podstawy programowej (numer): 9.9 Wymagania szczegółowe Podstawy programowej (treść): Uczeń: wykazuje związki między rozwojem turystyki w Europie Południowej a warunkami przyrodniczymi oraz dziedzictwem kultury śródziemnomorskiej; Dodatkowe proponowane wymagania szczegółowe Podstawy programowej, które można realizować przy pomocy danego pakietu zasobów:

Kompetencje kluczowe kształcone z wykorzystaniem danego pakietu zasobów:

porozumiewanie się w języku ojczystym,
kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne,
kompetencje informatyczne,
umiejętność uczenia się,
kompetencje społeczne i obywatelskie,
inicjatywność i przedsiębiorczość

Cele zoperacjonalizowane

Uczeń wymienia kraje Europy Południowej
omawia walory przyrodnicze Grecji i Włoch,
charakteryzuje korzystne warunki klimatyczne Grecji i Włoch,
przedstawia zabytki architektury, obiekty sakralne jako dziedzictwo kultury śródziemnomorskiej,
charakteryzuje infrastrukturę turystyczną Grecji i Włoch,

Nabywane umiejętności

Uczeń Lokalizuje obiekty na różnych mapach;
poprawnie dobiera mapy w celu uzyskania szukanej informacji;
poprawnie czyta mapy;
zdobywa, gromadzi i przetwarza informacje;
samodzielnie uczy się;
współpracuje w grupie.

Kompetencje kluczowe

Etapy lekcji

  • Przebieg zajęć
  • Środki dydaktyczne

    Metody nauczania

    Formy pracy