Scenariusz lekcji "Środowisko przyrodnicze gór"

Geografia, III etap edukacyjny

Temat : Środowisko przyrodnicze gór

Treści kształcenia

Wymagania szczegółowe Podstawy programowej (numer): 9.8 Wymagania szczegółowe Podstawy programowej (treść): Uczeń: wykazuje wpływ gór na cechy środowiska przyrodniczego oraz gospodarkę krajów alpejskich; Dodatkowe proponowane wymagania szczegółowe Podstawy programowej, które można realizować przy pomocy danego pakietu zasobów:

Kompetencje kluczowe kształcone z wykorzystaniem danego pakietu zasobów:

porozumiewanie się w języku ojczystym,
kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne,
kompetencje informatyczne,
umiejętność uczenia się,
kompetencje społeczne i obywatelskie,
inicjatywność i przedsiębiorczość

Cele zoperacjonalizowane

Uczeń wie, które kraje nazywamy alpejskimi;
rozumie wpływ Alp na cechy środowiska przyrodniczego krajów alpejskich,
rozumie wpływ Alp na gospodarkę krajów alpejskich.

Nabywane umiejętności

Uczeń potrafi wymienić i wskazać kraje alpejskie na mapie;
potrafi scharakteryzować łańcuch Alp;
potrafi scharakteryzować środowisko przyrodnicze Szwajcarii, Austrii i Liechtensteinu;
potrafi scharakteryzować gospodarkę Szwajcarii i Austrii;
poprawnie czyta mapy;
zdobywa, gromadzi i przetwarza informacje;
samodzielnie uczy się;
współpracuje w grupie.

Kompetencje kluczowe

Etapy lekcji

  • Przebieg zajęć
  • Środki dydaktyczne

    Metody nauczania

    Formy pracy