Scenariusz lekcji "Obwód elektryczny prądu stałego"

Fizyka, III etap edukacyjny

Temat : Obwód elektryczny prądu stałego.

Treści kształcenia

Fizyka, 9.7: [Uczeń] buduje prosty obwód elektryczny według zadanego schematu (wymagana jest znajomość symboli elementów: ogniwo, opornik, żarówka, wyłącznik, woltomierz, amperomierz); Informatyka, 6.1: [Uczeń] wykorzystuje programy komputerowe, w tym edukacyjne, wspomagające i wzbogacające naukę różnych przedmiotów.

Cele zoperacjonalizowane

Cel ogólny: Zrozumienie zasady działania prostych obwodów elektrycznych oraz ich elementów, umiejętność budowy prostych obwodów elektrycznych.

Uczeń wie co to jest napięcie i prąd elektryczny, zna zjawisko oporu elektrycznego
zna nazwy i symbole podstawowych elementów obwodów elektrycznych
zna zasady budowy obwodów elektrycznych oraz zasady używania amperomierza i woltomierza
wie jakie warunki muszą być spełnione, aby w obwodzie płynął prąd elektryczny
wie jaki jest umowny kierunek przepływu prądu elektrycznego

Nabywane umiejętności

Uczeń umie narysować schemat prostego obwodu elektrycznego prądu stałego
umie zmontować obwód elektryczny prądu stałego według danego schematu
umie odpowiednio włączyć w obwód miernik napięcia oraz natężenia prądu
umie zmierzyć napięcie oraz natężenie prądu
przeprowadza ćwiczenia i wyciąga wnioski, uczy się współpracy w grupie
nabywa umiejętności samodzielnej pracy, obserwacji zjawisk fizycznych, stawiania pytań i poszukiwania odpowiedzi na nie
potrafi zainstalować program użytkowy i znaleźć instrukcje dotyczące jego obsługi

Kompetencje kluczowe

Etapy lekcji

  • Wstęp
  • Przebieg zajęć
  • Podsumowanie lekcji
  • Środki dydaktyczne

    Metody nauczania

    Formy pracy