Scenariusz lekcji "Czytanie mapy"

Geografia, III etap edukacyjny

Temat : Czytanie mapy

Treści kształcenia

1.7.: uczeń lokalizuje na mapach (również konturowych) kontynenty oraz najważniejsze obiekty geograficzne na świecie i w Polsce (niziny, wyżyny, góry, rzeki, jeziora, wyspy, morza, państwa itp.).

Cele zoperacjonalizowane

Uczeń zna pojęcie mapy,
zna podstawowe typy map,
rozumie pojęcie skali map,
wie, jakie są formy ukształtowania powierzchni Ziemi oraz zna sposoby ich odwzorowania na mapie.

Nabywane umiejętności

Uczeń potrafi zidentyfikować na mapie: niziny, wyżyny, góry, rzeki, jeziora, wyspy, morza, państwa,
potrafi scharakteryzować formy ukształtowania powierzchni Ziemi,
potrafi scharakteryzować formy ukształtowania dna oceanicznego,
potrafi zlokalizować obiekty na różnych mapach,
potrafi odróżnić mapy topograficzne od map przeglądowo-topograficznych oraz przeglądowych,
potrafi dobrać odpowiedni typ mapy w zależności od rodzaju szukanej informacji,
potrafi identyfikować formy ukształtowania dna oceanicznego oraz powierzchni lądów z wykorzystaniem mapy.

Kompetencje kluczowe

Etapy lekcji

  • Przebieg zajęć
  • Środki dydaktyczne

    Metody nauczania

    Formy pracy