Scenariusz lekcji "Położenie obiektów geograficznych na fotografiach"

Geografia, III etap edukacyjny

Temat : Położenie obiektów geograficznych na fotografiach

Treści kształcenia

Wymagania szczegółowe Podstawy programowej (numer): 1.4. Wymagania szczegółowe Podstawy programowej (treść): identyfikuje położenie i charakteryzuje odpowiadające sobie obiekty geograficzne na fotografiach, zdjęciach lotniczych i satelitarnych oraz mapach topograficznych; Dodatkowe proponowane wymagania szczegółowe Podstawy programowej, które można realizować przy pomocy danego pakietu zasobów:

Cele zoperacjonalizowane

Uczeń wie, czym charakteryzują się mapy topograficzne,
wie, jak w rzeczywistości i na zdjęciach lotniczych oraz satelitarnych prezentują się obiekty przedstawiona na mapie topologicznej,
zna źródła informacji geograficznej;
wie, w jaki sposób należy odczytywać położenie obiektów na mapach;
identyfikuje obiekty geograficzne na fotografiach, zdjęciach lotniczych i satelitarnych
czyta mapy topograficzne

Nabywane umiejętności

Uczeń potrafi odróżnić mapy topograficzne od map przeglądowych i przeglądowo-topograficznych,
potrafi zidentyfikować położenie obiektów na mapach topograficznych,
potrafi zlokalizować obiekty na różnych mapach;
poprawnie dobiera mapy w celu uzyskania szukanej informacji;
poprawnie czyta mapy;
zdobywa, gromadzi i przetwarza informacje;
samodzielnie uczy się;
współpracuje w grupie.

Kompetencje kluczowe kształcone z wykorzystaniem danego pakietu zasobów:

Etapy lekcji

  • Przebieg zajęć
  • Środki dydaktyczne

    Metody nauczania

    Formy pracy