Scenariusz lekcji "Czynniki klimatotwórcze"

Geografia, III etap edukacyjny

Temat : Czynniki klimatotwórcze

Treści kształcenia

3.1.: uczeń charakteryzuje wpływ głównych czynników klimatotwórczych na klimat.

Cele zoperacjonalizowane

Uczeń rozumie pojęcia: pogoda i klimat,
rozumie, czym zajmuje się meteorologia,
zna główne czynniki klimatotwórcze,
rozumie wpływ głównych czynników klimatotwórczych na klimat.

Nabywane umiejętności

Uczeń potrafi wymienić i omówić główne czynniki kształtujące klimat,
potrafi wyjaśnić dobową zmienność pogody,
potrafi wyjaśnić zmienność pogody w cyklu rocznym.

Kompetencje kluczowe

Etapy lekcji

 • Przebieg zajęć
 • Środki dydaktyczne

  Metody nauczania

  Formy pracy

  KARTA PRACY UCZNIA

  Załącznik 1.

  Uzupełnij poniższą tabelę dla zadanego miejsca w Europie. Następnie zastanów się, w jaki sposób czynniki klimatotwórcze wpływają na klimat tego miejsca.

  odległość od mórz i oceanów

   

  oświetlenie Ziemi

   

  prądy morskie

   

  szata roślinna

   

  szerokość geograficzna

   

  ukształtowanie powierzchni

   

  wysokość nad poziomem morza.