Scenariusz lekcji "Demografia Polski"

Geografia, III etap edukacyjny

Temat : Demografia Polski.

Treści kształcenia

5.2.: uczeń odczytuje z różnych źródeł informacji (m.in. rocznika statystycznego oraz piramidy płci i wieku) dane dotyczące: liczby ludności Polski, urodzeń, zgonów, przyrostu naturalnego, struktury płci, średniej długości życia w Polsce; odczytuje wielkość i główne kierunki migracji z Polski i do Polski.

Cele zoperacjonalizowane

Uczeń zna liczbę ludności oraz przyrost naturalny w Polsce,
wie, czym jest przyrost naturalny, wyż demograficzny, echo wyżu demograficznego,
wie, jak obliczyć współczynnik przyrostu naturalnego, zgonów i urodzeń,
rozumie przyczyny zmian liczby ludności Polski,
rozumie skutki „starzenia się społeczeństw",
wie, jak obliczyć współczynnik przyrostu naturalnego, zgonów i urodzeń.

Nabywane umiejętności

Uczeń potrafi wymienić przyczyny strat ludności,
potrafi wymienić przyczyny zmian liczby ludności Polski,
potrafi wymienić czynniki wzrostu liczby ludności po II wojnie światowej,
potrafi na podstawie analizy danych prognozować zmiany liczby ludności w przyszłości,
poprawnie dobiera mapy w celu uzyskania szukanej informacji,
poprawnie czyta mapy,
samodzielnie uczy się,
współpracuje w grupie,
czyta wykresy.

Kompetencje kluczowe

Etapy lekcji

  • Przebieg zajęć
  • Środki dydaktyczne

    Metody nauczania

    Formy pracy