Scenariusz lekcji "Rodzaje usług w Polsce"

Geografia, III etap edukacyjny

Temat : Rodzaje usług w Polsce

Treści kształcenia

6.5: uczeń rozróżnia rodzaje usług; wyjaśnia szybki rozwój wybranych usług w Polsce i we własnym regionie.

Cele zoperacjonalizowane

Uczeń zna rodzaje usług,
rozumie istotność sektora usług w gospodarce narodowej,
jest świadom szybkiego rozwoju wybranych usług w Polsce,
wie, jakie gałęzie usług rozwijają się obecnie w Polsce i we własnym regionie.

Nabywane umiejętności

Uczeń potrafi wymienić gałęzie usług w Polsce i we własnym regionie,
potrafi wymienić zanikające gałęzie usług,
potrafi wyjaśnić przyczyny i skutki wzrostu zatrudnienia w sektorze usług,
poprawnie dobiera mapy w celu uzyskania szukanej informacji,
samodzielnie uczy się,
współpracuje w grupie,
czyta wykresy.

Kompetencje kluczowe

Etapy lekcji

  • Przebieg zajęć
  • Środki dydaktyczne

    Metody nauczania

    Formy pracy