Scenariusz lekcji "Gałęzie przemysłu w Polsce"

Geografia, III etap edukacyjny

Temat : Gałęzie przemysłu w Polsce

Treści kształcenia

6.4.: uczeń wyjaśnia przyczyny zmian zachodzących w przemyśle w Polsce i we własnym regionie oraz wskazuje najlepiej rozwijające się obecnie w Polsce gałęzie produkcji przemysłowej.

Cele zoperacjonalizowane

Uczeń wie, czym jest przemysł,
wie, jakie gałęzie przemysłu występują w Polsce,
wyjaśnia przyczyny zmian zachodzących w przemyśle w Polsce i we własnym regionie,
wskazuje najlepiej rozwijające się obecnie w Polsce gałęzie produkcji przemysłowej.

Nabywane umiejętności

Uczeń potrafi wymienić i scharakteryzować gałęzie przemysłu występujące w Polsce,
potrafi wskazać na mapie obszary koncentracji przemysłu,
potrafi tworzyć mapy mentalne przedstawiające wybrane zagadnienie,
potrafi dobierać odpowiednie skojarzenia do podanych zagadnień,
twórczo prezentuje swoje pomysły,
rozwija w sobie dociekliwość poznawczą świata,
potrafi na podstawie analizy danych prognozować zmiany w przemyśle,
poprawnie dobiera mapy w celu uzyskania szukanej informacji,
poprawnie czyta mapy,
samodzielnie uczy się,
współpracuje w grupie,
czyta wykresy.

Kompetencje kluczowe

Etapy lekcji

  • Przebieg zajęć
  • Środki dydaktyczne

    Metody nauczania

    Formy pracy