Scenariusz lekcji "Organizacja wycieczki"

Geografia, III etap edukacyjny

Temat : Organizacja wycieczki.

Treści kształcenia

Geografia, 7.5.: uczeń projektuje i opisuje, na podstawie map turystycznych, tematycznych, ogólnogeograficznych i własnych obserwacji terenowych, podróż wzdłuż wybranej trasy we własnym regionie, uwzględniając walory przyrodnicze i kulturowe.

Cele zoperacjonalizowane

Uczeń zna walory turystyczne swojego regionu,
zna usługę Google Maps.

Nabywane umiejętności

Uczeń potrafi opisać walory turystyczne własnego regoinu,
potrafi zaplanować wycieczkę we własnym regionie,
potrafi korzystać z usługi Google Maps,
poprawnie dobiera mapy w celu uzyskania szukanej informacji,
poprawnie czyta mapy,
samodzielnie uczy się,
współpracuje w grupie,
samodzielnie zdobywa informacje z różnych źródeł (materiały przygotowane przez nauczyciela).

Kompetencje kluczowe

Etapy lekcji

  • Przebieg zajęć
  • Środki dydaktyczne

    Metody nauczania

    Formy pracy