Scenariusz zajęć

III etap edukacyjny, zajęcia z wychowawcą

Temat: Jak pomagać?

Treści kształcenia:

Uczeń:

  1. Współpracuje w grupie – wstęp do podstawy programowej,
  2. Komunikuje się werbalnie i niewerbalnie – język polski (III.3),
  3. Tworzy wypowiedź ustną – język polski (III.1).

Cele operacyjne:

Uczeń:

Nabywane umiejętności:

Uczeń:

Środki dydaktyczne:

Metody nauczania:

Formy pracy:

Przebieg lekcji:

1. Nauczyciel wita uczniów i poleca im, by zapisali na tablicy wartości, które według nich stanowią miarę człowieczeństwa (np. bezinteresowność, wrażliwość, tolerancja, empatia, altruizm itp.). Trudniejsze pojęcia są wyjaśniane za pomocą słowników języka polskiego.

2. Prowadzący prosi troje uczniów o predyspozycjach aktorskich o odegranie scenki rodzajowej: jest zima, żebrząca kobieta z małym dzieckiem na ręku siedzi przy wejściu do centrum handlowego i prosi przechodniów o pieniądze lub coś do zjedzenia. Jeden z przechodniów udziela jej wsparcia, dając pieniądze lub kupując coś do jedzenia; drugi nie reaguje na prośby kobiety.

Wcześniej uczniowie wspólnie przygotowują krótki scenariusz scenki, przy czym ci, którzy są uzdolnieni literacko – w ramach zadania dodatkowego – zapisują krótki dialog między bohaterami.

3. Rozmowa kierowana.

Pytania stymulujące wypowiedzi uczniów:

4. Klasa zostaje podzielona na sześć grup, których zadaniem będzie analiza przedstawionej sytuacji metodą „sześciu myślowych kapeluszy” de Bono. Uczniowie otrzymują kartę pracy Z empatią na co dzień. Każdy zespół dostaje inną wersję karty, która zawiera różne zestawy pytań, problemów i zadań, dopasowanych do każdej z sześciu postaw:

Każda drużyna typuje swojego lidera – nauczyciel zwraca uwagę, by przy podziale grup we wszystkich znaleźli się uczniowie o uzdolnieniach przywódczych, którzy będą zawiadywali działaniami zespołu. Każdy lider otrzymuje papierowy kapelusz symbolizujący określoną przez jego kolor postawę. W grupie niebieskich kapeluszy powinni się znaleźć uczniowie o zdolnościach analitycznych i językowych, potrafiący trafnie formułować wnioski i je zapisywać. Zadaniem wszystkich grup (oprócz drużyny niebieskiego kapelusza) jest przygotowanie odpowiedzi na znajdujące się na karcie pracy pytania oraz postawione problemy, a następnie przedstawienie ustaleń. Prezentacji tej mogą towarzyszyć pytania pomocnicze stawiane przez nauczyciela, ukierunkowujące tok dyskusji. Grupa niebieskiego kapelusza zbiera informacje i formułuje wnioski, które zostają zapisane na tablicy.

Przykładowe wnioski, które może zasugerować prowadzący zajęcia, o ile nie padną z ust uczniów:

5. Nauczyciel zwraca uczniom uwagę, że oprócz kierowania się empatią w sytuacjach codziennych warto pamiętać o organizacjach, które na szeroką skalę wspierają potrzebujących. Uczniowie oglądają film Zawsze można pomóc o pomocy humanitarnej i angażowaniu się młodzieży w różne akcje, o których mówi Janina Ochojska.

6. Po projekcji filmu uczniowie wykonują zadania z karty pracy Być człowiekiem przy użyciu komputera i narzędzi internetu.

Sprawdzenie poprawności zadań.

7. Podsumowanie zajęć.

Prowadzący zachęca młodzież do dzielenia się swoimi emocjami i spostrzeżeniami związanymi z poruszonymi problemami. Odnosząc się do początku zajęć, uczniowie ponownie podejmują próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, co to znaczy być człowiekiem.