Scenariusz zajęć

IV etap edukacyjny, informatyka

Temat: Lokalna sieć komputerowa

Treści kształcenia:

Informatyka:

1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem, jego oprogramowaniem i korzystanie z sieci komputerowej. Uczeń:

3) korzysta z podstawowych usług w sieci komputerowej, lokalnej i rozległej, związanych z dostępem do informacji, wymianą informacji i komunikacją, przestrzega przy tym zasad netykiety i norm prawnych dotyczących bezpiecznego korzystania i ochrony informacji oraz danych w komputerach w sieciach komputerowych.

Cele zoperacjonalizowane:

Uczeń:

Nabywane umiejętności:

Uczeń:

Kompetencje kluczowe:

Środki dydaktyczne:


Metody nauczania:

Formy pracy:

Przebieg zajęć:

Etap wstępny

Nauczyciel inicjuje dyskusję na temat sieci lokalnych. Wyjaśnia, jaka jest definicja takiej sieci, i tłumaczy, że sieć w domu czy w szkole jest właśnie przykładem sieci lokalnej. Pyta uczniów, w jaki sposób korzystają z sieci lokalnych (a nie z Internetu). Uczniowie odpowiadają, nauczyciel komentuje odpowiedzi uczniów.

Etap realizacji

Nauczyciel odtwarza film (samouczek) pt. „Podłączanie komputera do sieci lokalnej”. Dzieli uczniów na kilka grup (w zależności od liczby dostępnych portów w przełączniku) i prosi każdą grupę, by wybrała jeden komputer do podłączenia do przełącznika. Uczniowie zapisują aktualną konfigurację sieciową komputerów (nauczyciel sprawdza, czy uczniowie robią to poprawnie), a następnie samodzielnie odłączają kable sieciowe od wybranych komputerów i podłączają je do przygotowanego w tym celu przełącznika.

Uczniowie proponują adresy sieciowe dla komputerów podłączonych do przełącznika. Nauczyciel komentuje wybór uczniów, tłumaczy ideę maski sieciowej i prosi o odpowiednie skonfigurowanie komputerów. Uczniowie konfigurują komputery, a następnie za pomocą programu ping sprawdzają połączenie.

Nauczyciel odtwarza film (samouczek) pt. „Udostępnianie plików”, na temat udostępniania zasobów w sieci lokalnej, po czym prosi, by uczniowie zastanowili się nad tym zagadnieniem i przedstawili wady i zalety udostępniania plików i drukarek w sieci LAN.

Nauczyciel pilnuje, by uczniowie przywrócili pierwotną konfigurację sieci w pracowni szkolnej.

Etap końcowy

Uczniowie omawiają sposób pracy nad przygotowaniem lokalnej sieci komputerowej oraz ewentualne popełnione błędy, stosowane rozwiązania, uzyskane efekty.

Zadanie domowe:

Zaplanuj sieć lokalną złożoną z pięciu komputerów. Przypisz komputerom odpowiednie adresy IP i maski sieciowe.

Słowa kluczowe:

sieć lokalna, podłączanie do sieci, ping