Scenariusz zajęć

IV etap edukacyjny, informatyka

Temat: Materiały do projektu szkolnego. Szablony w MS Word

Treści kształcenia:

Informatyka

4. Opracowywanie informacji za pomocą komputera, w tym: rysunków, tekstów, danych liczbowych, animacji, prezentacji multimedialnych i filmów. Uczeń:

4) opracowuje wielostronicowe dokumenty o rozbudowanej strukturze, stosuje style i szablony, tworzy spis treści.

Cele zoperacjonalizowane:

Uczeń:

Nabywane umiejętności:

Uczeń:

Kompetencje kluczowe:

Środki dydaktyczne:


Metody nauczania:

Formy pracy:

Przebieg zajęć:

Etap przygotowawczy

Nauczyciel prosi uczniów, aby w Internecie (w domu lub w szkolnej pracowni) wyszukali informacje na temat: Jak poprawnie napisać podanie (np. do dyrektora szkoły)?

Nauczyciel poleca, aby uczniowie przynieśli na zajęcia swoje zdjęcie (paszportowe) w postaci elektronicznej (jeżeli uczeń nie ma zdjęcia w postaci elektronicznej, może przynieść zwykłe do zeskanowania przed zajęciami w pracowni komputerowej).

Etap wstępny

Nauczyciel rozpoczyna dyskusję na temat szablonów w edytorze tekstu Microsoft Word. Zadaje pytanie: Czy wiecie co to jest szablon dokumentu i do czego służy? Pyta: Czy ktokolwiek korzystał już z szablonów w edytorze tekstu?

Uczniowie uczestnicząc w dyskusji odpowiadają na zadane pytania.

Nauczyciel dyktuje notatkę do zeszytu – definicja pojęcia „szablon dokumentu”.

Etap realizacji

Nauczyciel za pomocą projektora multimedialnego wyświetla uczniom film (samouczek) pt. „Korzystamy z szablonów w edytorze tekstu”, prezentujący korzystanie z szablonu w edytorze tekstu Microsoft Word w celu napisania życiorysu.

Uczniowie za pomocą szablonu tworzą dokument „Życiorys”, wypełniają go swoimi danymi, wstawiają zdjęcie paszportowe i zapisują plik na dysku.

Nauczyciel rozpoczyna dyskusję na temat: Jak poprawnie napisać podanie (np. do dyrektora szkoły)?

Uczniowie uczestnicząc w dyskusji odpowiadają na zadane pytanie.

Nauczyciel dyktuje notatkę do zeszytu – „Zasady obowiązujące podczas pisania podania”.

Nauczyciel za pomocą projektora multimedialnego prezentuje uczniom, w jaki sposób szybko napisać podanie wykorzystując szablon dokumentu.

Podaje uczniom następujące zadania do wykonania:

Po utworzeniu nowego dokumentu nauczyciel poleca zmodyfikować go tak, aby w efekcie końcowym powstało podanie do dyrektora szkoły o przyjęcie do liceum.

Uczniowie modyfikują dokument wypełniając następujące dane:

Po wypełnieniu podania uczniowie zapisują je na dysku.

Nauczyciel za pomocą projektora multimedialnego pokazuje, w jaki sposób w edytorze tekstu Microsoft Word zaprojektować własny szablon dokumentu.

Nauczyciel poleca uczniom wykonanie szablonu papieru firmowego wymyślonej firmy podając następujące zadania:

Uczniowie projektują szablon papieru firmowego wymyślonej firmy i tworzą na jego podstawie nowy dokument.

Jako podsumowanie zdobytych umiejętności wykonują ćwiczenie interaktywne, pt. „Korzystanie z szablonów programu Word”.

Etap końcowy

Nauczyciel dzieli uczniów na zespoły dwuosobowe, a następnie zadaje do napisania list do klienta wymyślonej firmy z informacją o promocji nowego produktu, wykorzystując szablon „Papier firmowy”.

Uczniowie wykonują zadanie, a następnie liderzy grup, prezentując zaprojektowany dokument na ekranie, odczytują list do klienta.

Słowa kluczowe:

edytor tekstu, dokument, szablon, papier firmowy