Scenariusz lekcji "Turystyka w Europie"

Geografia, III etap edukacyjny

Temat : Turystyka w Europie

Treści kształcenia

9.10: uczeń prezentuje opracowaną na podstawie map, przewodników, Internetu trasę wycieczki po Europie lub jej części.

Cele zoperacjonalizowane

Uczeń jest świadom atrakcyjności turystycznej Europy,
zna czynniki przyrodnicze i pozaprzyrodnicze sprzyjające rozwojowi turystyki w Europie,
zna pozytywne i negatywne skutki rozwoju turystyki w Europie.

Nabywane umiejętności

Uczeń potrafi wymienić państwa europejskie o największym ruchu turystycznym,
potrafi przygotować plan wycieczki na podstawie przewodników i folderów turystycznych,
potrafi opisać wybrane atrakcje turystyczne regionów,
odczytuje i interpretuje diagramy,
dobiera źródła i wyszukuje informacje w zależności od opracowywanych zagadnień,
odczytuje mapy: polityczną, hipsometryczną.

Kompetencje kluczowe

Etapy lekcji

  • Przebieg zajęć
  • Środki dydaktyczne

    Metody nauczania

    Formy pracy