Scenariusz lekcji "Przewodniki oraz Izolatory są nam znane"

Fizyka, III etap edukacyjny

Temat : Przewodniki oraz Izolatory są nam znane.

Treści kształcenia

Fizyka, 4.3: [Uczeń] odróżnia przewodniki od izolatorów oraz podaje przykłady obu rodzajów ciał; Informatyka, 6.1: [Uczeń] wykorzystuje programy komputerowe, w tym edukacyjne, wspomagające i wzbogacające naukę różnych przedmiotów.

Cele zoperacjonalizowane

Cel ogólny: zapoznanie się z dwoma rodzajami materiałów: przewodnikami oraz izolatorami oraz osiągnięcie umiejętności rozróżniania ich.

Uczeń zna budowę atomu oraz rodzaje ładunków elektrycznych
wie jak można wytworzyć ładunki poszczególnych znaków
wie jak wzajemnie działają na siebie ładunki jednoimienne oraz różnoimienne
wie co to są przewodniki ora izolatory, zna podstawowe zastosowanie tych materiałów

Nabywane umiejętności

Uczeń umie omówić budowę atomu
umie określić rodzaje ładunków elektrycznych, wie co to są elektrony swobodne
umie naelektryzować ciało znakiem dodatnim i ujemnym
potrafi wytłumaczyć różnicę między przewodnikiem i izolatorem
umie wyciągnąć wnioski z obserwacji
nabywa umiejętności samodzielnej pracy, obserwacji zjawisk fizycznych, stawiania pytań i poszukiwania odpowiedzi na nie
potrafi zainstalować program użytkowy i znaleźć instrukcje dotyczące jego obsługi

Kompetencje kluczowe

Etapy lekcji

  • Wstęp
  • Przebieg zajęć
  • Podsumowanie lekcji
  • Środki dydaktyczne

    Metody nauczania

    Formy pracy