Scenariusz lekcji "Zachowanie się ciał na podstawie drugiej zasady dynamiki Newtona"

Fizyka, III etap edukacyjny

Temat : Zachowanie się ciał na podstawie drugiej zasady dynamiki Newtona

Treści kształcenia

Fizyka, 1, 7: uczeń opisuje zachowanie się ciał na podstawie drugiej zasady dynamiki Newtona. Informatyka, 6, 1: uczeń wykorzystuje programy komputerowe, w tym edukacyjne, wspomagające i wzbogacające naukę różnych przedmiotów.

Cele zoperacjonalizowane

Uczeń wie, że ciało porusza się ruchem zmiennym, gdy działają na nie siły nierównoważące się.
wie, że stała siła różna od zera nadaje ciału stałe przyspieszenie.
wie, że kierunek i zwrot przyspieszenia ciała jest taki sam, jak działającej siły.
potrafi zapisać drugą zasadę dynamiki.
wie, że jednostką siły jest 1 N.

Nabywane umiejętności

Uczeń potrafi zapisać wymiar jednostki 1 N na podstawie drugiej zasady dynamiki.
potrafi obliczyć wartość siły i jej kierunek, gdy zna masę ciała i przyspieszenie.
potrafi wyjaśnić co to znaczy, że siła działająca wynosi 1 N.
potrafi zastosować drugą zasadę dynamiki do rozwiązywania zadań.
potrafi zainstalować program użytkowy i znaleźć instrukcje dotyczące jego obsługi.

Kompetencje kluczowe

Etapy lekcji

  • Wstęp
  • Przebieg zajęć
  • Środki dydaktyczne

    Metody nauczania

    Formy pracy