Scenariusz lekcji "Prędkość"

Fizyka, III etap edukacyjny

Temat : Prędkość.

Treści kształcenia

Fizyka, III etap edukacyjny, 9.2: uczeń wyznacza prędkość przemieszczania się (np. w czasie marszu, biegu, pływania, jazdy rowerem) za pośrednictwem pomiaru odległości i czasu.
Dodatkowe wymagania szczegółowe Podstawy programowej, które można realizować przy pomocy danego pakietu zasobów:
Fizyka, III etap edukacyjny, 8.1: uczeń opisuje przebieg i wynik przeprowadzanego doświadczenia, wyjaśnia rolę użytych przyrządów, wykonuje schematyczny rysunek obrazujący układ doświadczalny.

Cele zoperacjonalizowane

Uczeń definiuje pojęcie prędkości;
wie, od czego zależy wartość prędkości i jak ją obliczyć.

Nabywane umiejętności

Uczeń umie wyznaczyć wartość prędkości za pośrednictwem pomiaru odległości i czasu;
potrafi rozwiązywać zadania i problemy dotyczące prędkości przemieszczania się ciał.

Kompetencje kluczowe

Etapy lekcji

 • Wstęp
 • Zapoznanie uczniów z tematem oraz celem lekcji.
  Przypomnienie wiadomości na temat ruchu jednostajnego, prędkości, wyznaczania masy, czasu i za ich pośrednictwem prędkości.
 • Przebieg zajęć
 • Podsumowanie lekcji
 • Chętni uczniowie mogą przygotować animację przedstawiającą wyznaczanie prędkości

  Środki dydaktyczne

  Metody nauczania

  Formy pracy

  ZAŁĄCZNIKI DO SCENARIUSZA

  ZAŁĄCZNIK NR 1 – INSTRUKCJA PRZEPROWADZENIA DOŚWIADCZENIA

  WYZNACZANIE PRZEMIESZCZANIA SIĘ ZA POŚREDNICTWEM POMIARU ODLEGŁOŚCI I CZASU KARTA PRACY

  Wyznaczanie szybkości przemieszczania się w czasie marszu (marszobiegu) po bieżni boiska szkolnego za pośrednictwem pomiaru odległości i czasu.

  Zestaw przyrządów i materiałów:
  - taśma miernicza, wyznaczenie odległości za pomocą kroków,
  - stoper – np. w komórce.

  Doświadczenie:

  Przebieg:

  1) Podziel trasę na kilka odcinków o jednakowej długości.
  2) Zmierz czas przejścia każdego z odcinków - np. każdy uczeń z grupy mierzy czas.
  3) Wyniki wpisz do tabeli.


  Lp.

  Droga s [m]

  t1 (s)

  t2 (s)

  t3 (s)

  t (s)

  s/t [m/s]

   

  1.

   

   

   

   

   

   

   

  2.

   

   

   

   

   

   

   

  3.

   

   

   

   

   

   

   

  4.

   

   

   

   

   

   

   

  5.

   

   

   

   

   

   

   

  t = (t1+t2+t3)/3

  Analiza wyników doświadczenia

  Czy przebyta droga jest wprost proporcjonalna do czasu? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  Zapisz spostrzeżenia, uwagi z wykonanego doświadczenia. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  Na kartce w kratkę wykonaj wykres zależności s(t).

  Dokładność pomiaru: - drogi ……………………………… - czasu ………………………………

  Polecenie:

  Na kartce w kratkę wykonaj szkic drogi z domu do szkoły. Oszacuj długość pokonywanych odcinków trasy. Zmierz czas przebycia odcinków trasy. Oblicz wartość średniej prędkości na trasie dom-szkoła.