Scenariusz lekcji "Rozwój gospodarczy Niemiec"

Geografia, III etap edukacyjny

Temat : Rozwój gospodarczy Niemiec.

Treści kształcenia

8.2.: uczeń wyjaśnia przyczyny dynamicznego rozwoju gospodarczego Niemiec.

Cele zoperacjonalizowane

Uczeń zna warunki naturalne Niemiec i ich wpływ na rozwój gospodarczy tego kraju;
zna inne czynniki, które wpłynęły na wysoki poziom gospodarki Niemiec;
zna główne kierunki gospodarki Niemiec;
uczeń zna przyczyny przemian we współczesnej gospodarce.

Nabywane umiejętności

Uczeń określa na podstawie map cechy środowiska przyrodniczego Niemiec;
wyjaśnia przyczyny problemów ludnościowych tego kraju;
analizuje wykres udziału Niemiec w produkcji przemysłowej Europy;
wskazuje na mapie okręgi przemysłowe, główne miasta Niemiec;
wyjaśnia przyczyny degradacji środowiska i sposoby jego rekultywacji;
porównuje wartość eksportu i importu Niemiec wyciągając wnioski;
udowadnia znaczenie Niemiec w gospodarce europejskiej i światowej;
potrafi korzystać z różnych źródeł informacji.

Kompetencje kluczowe

Etapy lekcji

  • Wstęp
  • Czynności organizacyjne, nauczyciel informuje o celach lekcji, przewidywanych osiągnięciach uczniów, wprowadza do tematu.
  • Przebieg zajęć
  • Środki dydaktyczne

    Metody nauczania

    Formy pracy